§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu „Portal Pacjenta”, w szczególności w zakresie warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagań technicznych koniecznych dla korzystania z tego Serwisu, zasad zawierania i rozwiązywania umów oraz trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 2 DEFINICJE

 1. Usługodawca - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną w ramach Portalu Pacjenta, którym jest Miejskie Centrum Stomatologii „Podgórze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000124262, posiadająca numer NIP 6792583396, REGON 357062929,
 2. Portal/Portal Pacjenta - prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy pod adresem rejestracja.mcspodgorze.pl, świadczący usługi w zakresie zarządzania świadczeniami medycznymi, pozwalający jego Użytkownikom na wykonywanie za pośrednictwem sieci Internet czynności związanych z wyszukiwaniem placówek medycznych i lekarzy oraz umawianie wizyt lekarskich,
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcą drogą elektroniczną w ramach Portalu Pacjenta,
 4. Konto - prowadzony przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika indywidualnie oznaczony za pomocą loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła zbiór zasobów obejmujących dane użytkownika, informacje o jego działaniach w ramach Portalu Pacjenta, zakładany po dokonaniu przez Użytkownika skutecznej rejestracji w Portalu,
 5. Rejestracja - procedura zakładania przez Użytkownika Konta w ramach Portalu,
 6. Dane - wszelkie informacje dotyczące Użytkownika lub osób pozostających pod jego pieczą, bez względu na formę, w której informacje te zostały zapisane lub utrwalone, umieszczone dobrowolnie przez Użytkownika w zasobach Portalu lub uzyskane za zgodą Użytkownika w sposób zautomatyzowany,
 7. Pacjent - osoba fizyczna zwracając się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych,
 8. Lekarz - osoba fizyczna posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza lub zawodu lekarza dentysty w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1634 ze zm.),
 9. Gabinet - wyodrębniona jednostka organizacyjna Spółki, w której docelowo mają być udzielane świadczeń opieki zdrowotnej,
 10. Regulamin - niniejszy dokument regulujący zasady funkcjonowania Portalu oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników.

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług oferowanych przez Portal, Użytkownik powinien dysponować końcową stacją użytkową wyposażoną w oprogramowanie oraz spełniającą minimalne wymagania sprzętowe określone w niniejszym Regulaminie.
 2. [Wymagania programowe] Usługodawca gwarantuje poprawne działanie i wygląd Portalu w następujących przeglądarkach internetowych, działających pod kontrolą systemów operacyjnych Windows w wersji XP i nowszych oraz MacOS X w wersji 10.6 i nowszych:
  • Google Chrome w wersji 22 i nowszych,
  • Mozilla Firefox w wersji 15 i nowszych,
  • Microsoft Internet Explorer w wersji 8 i nowszych
 3. Uzyskanie dostępu do Portalu za pośrednictwem innego oprogramowania może skutkować utrudnieniem lub brakiem możliwości skorzystania z części lub wszystkich funkcji Portalu.
 4. Dla optymalnego działania Portalu oraz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa zgromadzonych w nim danych zalecane jest korzystanie z przeglądarki Google Chrome w najnowszej dostępnej wersji.
 5. [Wymagania sprzętowe] Usługodawca gwarantuje poprawne działanie i wygląd Portalu na urządzeniach:
  • rozdzielczości ekranu minimalnie 1280x800,
  • z procesorem o prędkości 1.6 GHz lub lepszym,
  • pamięcią operacyjną RAM o wielkości minimalnie 2 GB.
 6. Jeżeli dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług oferowanych przez Portal konieczne jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej Użytkownika, pobranie, zainstalowanie i korzystanie z tego oprogramowania jest przedmiotem odrębnej umowy między Użytkownikiem, a licencjodawcą tego oprogramowania. Usługodawca będzie udostępniał na stronach Portalu link do strony internetowej licencjodawcy oprogramowania, którego zainstalowanie okaże się konieczne dla prawidłowego korzystania z Portalu.

§ 4 WARUNKI REJESTRACJI UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z usług oferowanych przez Portal jest możliwe po dokonaniu rejestracji, która następuje za pomocą formularza rejestracji znajdującego się na stronie internetowej Portalu przez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej e-mail), hasła oraz innych danych wskazanych w formularzu. Zabrania się podawania danych niepełnych lub nieprawdziwych.
 2. Rejestracja jest dobrowolna i może nastąpić wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Usługodawca bezpłatnie udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności przed zawarciem umowy, a także w każdym innym czasie na żądanie Użytkownika, poprzez zamieszczenie treści ww. dokumentów na ogólnodostępnej stronie internetowej Portalu. Sposób udostępniania treści Regulaminu i Polityki Prywatności pozwala na ich pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Użytkownika.
 3. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy między Usługodawcą i Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Portalu na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dane osobowe Użytkownika podawane podczas rejestracji zapisywane są w Profilu w ramach Konta, do którego Użytkownik otrzymuje dostęp na podstawie indywidualnego loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła.
 5. Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Portal zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub w przepisach obowiązującego prawa.
 6. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia na zasadach przewidzianych w § 10 niniejszego Regulaminu.
 7. Wypełniając formularz rejestracji lub dokonując aktualizacji danych w ramach Portalu, Użytkownik potwierdza, iż wprowadzone przez niego dane są prawdziwe i posiada prawo dysponowania nimi.
 8. Użytkownika obciąża obowiązek ochrony hasła do indywidualnego Konta w ramach Portalu przed osobami trzecimi. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania osób, którym udostępnił dane umożliwiające korzystanie z jego Konta na Portalu, w tym za działania osób, które weszły w posiadanie wskazanych danych na skutek zaniedbań Użytkownika w należytej ochronie danych.

§ 5 ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ PORTAL

 1. Z chwilą rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu.
 2. W ramach Portalu Usługodawca umożliwia Użytkownikom wykonywanie następujących czynności za pośrednictwem sieci Internet:
  • wyszukiwania Gabinetów Usługodawcy i oferowanych przez nie wolnych terminów wizyt,
  • umawiania Pacjentów na wizyty lekarskie w Gabinetach i terminach wskazanych powyżej,
  • samodzielnej aktualizacji danych osobowych Profilu oraz danych teleadresowych Konta w Portalu,
  • zapoznania się z historią wizyt w Gabinetach, w zakresie miejsca wizyt, ich czasu i przyjmującego Lekarza.
 3. Wszystkie usługi świadczone na rzecz Użytkownika w ramach Portalu są bezpłatne.
 4. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z ww. usług jest udostępnione wyłącznie dla Użytkowników, którzy pomyślnie przeszli proces rejestracji i posiadają aktywne Konto.

§ 6 ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU PACJENTA

 1. Każdy z Użytkowników obowiązany jest korzystać z Portalu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.
 2. Niedozwolone są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika w trybie natychmiastowym. Jeżeli w wyniku działań destabilizujących funkcjonowanie Portalu Usługodawca poniósł szkodę, Użytkownik zobowiązany będzie do jej naprawienia na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w ramach Portalu na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie ciągłości usług wywołane działaniem czynników zewnętrznych będących wynikiem okoliczności niezależnych od Usługodawcy (np. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sposób korzystania przez Użytkownika z loginu i hasła oraz za ewentualne skutki udostępnienia ich osobom trzecim, jak również ich zgubienie lub kradzież, itp.,
  • utratę danych Użytkownika spowodowaną działaniem siły wyższej lub okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
  • brak dostępu do Portalu spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika lub innymi przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu w celu dokonania konserwacji, usunięcia zakłóceń lub zmian systemu, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 5. Każdy Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usług oferowanych przez Portal na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie usług zobowiązuje się:
  • umieszczać w zasobach Portalu dane zgodne prawdą, co do których Użytkownik posiada prawo ich udostępniania,
  • powstrzymywać się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności przez zbieranie, archiwizowanie i udostępnianie danych dotyczących tych osób bez ich wiedzy i zgody,
  • nie podejmować działań na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności poprzez stosowanie wrogiego oprogramowania mającego na celu bezprawne pozyskanie haseł do Kont lub innych danych osobowych oraz oprogramowania mogącego utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu
  • zmiany hasła co 30 dni.
 7. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych zamieszczanych w zasobach Portalu, w tym odpowiedzialność wobec osób, których prawa zostały naruszone poprzez wykorzystanie dotyczących ich danych.
 8. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Portal w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest podjąć wszelkie środki zaradcze przewidziane w Regulaminie lub przepisach obowiązującego prawa.

§ 8 KONTA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Po dokonaniu rejestracji, Usługodawca tworzy dla Użytkownika w ramach Portalu Konto przypisane do loginu (adresu poczty elektronicznej) Użytkownika podanej w toku rejestracji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta na stronie internetowej Portalu po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła wskazanych w toku rejestracji.
 2. Konto Użytkownika na Portalu obejmuje m.in. Profil zawierający wszystkie dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych zawartych w Profilu Użytkownik zobowiązany jest zaktualizować dane za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Portalu.
 3. Każdy Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto w ramach Portalu. W ramach jednego Konta użytkownik może posiadać Profile kilku osób, w tym swoich małoletnich dzieci i innych osób, nad którymi sprawuje pieczę. W tym wypadku Użytkownik odpowiada za wszelkie skutki umieszczenia danych tych osób na Portalu.
 4. Identyfikacja Konta następuje za pomocą loginu, który stanowi adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w toku rejestracji. Usługodawca może odmówić rejestracji Konta jeżeli podany adres poczty elektronicznej został uprzednio zarejestrowany przez innego Użytkownika.
 5. Identyfikacja Profilu następuje za pomocą numeru PESEL, podanego przez Użytkownika w toku rejestracji, lub podczas dodawania do Konta dodatkowych osób. Usługodawca może odmówić rejestracji Profilu jeżeli podany numer PESEL został uprzednio wskazany w Profilu przez innego Użytkownika.
 6. Niedopuszczalne jest stosowanie w toku rejestracji loginu (adresu poczty elektronicznej):
  • którego treść naruszałaby prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste lub prawa autorskie lub prawa pokrewne Usługodawcy, innych Użytkowników albo osób trzecich,
  • zawierającego słowa powszechnie uznawane za obelżywe,
  • naruszającego przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Usługodawca może zablokować Konto użytkownika w sytuacji:
  • naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa,
  • ujawnienia działań Użytkownika na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników Portalu,
  • zamieszczenia przez Użytkownika w zasobach Portalu nieprawdziwych danych,
  • zgłoszenia przez innego Użytkownika, osobę trzecią, instytucję lub organ powołany do ścigania przestępstw uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów obowiązującego prawa.
 8. Wraz z zablokowaniem konta Użytkownika Usługodawca zablokuje również powiązanie w ramach Portalu pomiędzy Kontem Użytkownika, a wybranym Gabinetem.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian lub usunięcia danych zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu bez jednoczesnego blokowania Konta, jeżeli uzna je za sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

§ 9 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać łączącą go z Usługodawcą umowę w zakresie usług świadczonych w ramach Portalu.
 2. Umowę uznaje się za rozwiązaną z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika rezygnacji z korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu poprzez przesłanie przez Użytkownika rezygnacji w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego w toku rejestracji do Portalu . Potwierdzenie rozwiązania umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Użytkownika zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Użytkownika w toku rejestracji.
 3. Usługodawca może rozwiązać umowę z ważnych powodów z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy w tym trybie wymaga uzasadnienia przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 8 ust. 5 Regulaminu, stanowiących podstawę do zablokowania konta Użytkownika.
 5. Oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy z podaniem ważnych powodów lub o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Użytkownika w toku rejestracji.
 6. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Usługodawca zablokuje dostęp do konta Użytkownika w ramach Portalu do czasu jego ostatecznego usunięcia.
 7. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik powoduje, iż ponowna rejestracja Użytkownika do Portalu jest niemożliwa bez zgody Usługodawcy.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez konieczności podania uzasadnienia odstąpienia i ponoszenia z tego tytułu kosztów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.). Termin do odstąpienia od umowy liczy się od dnia jej zawarcia.
 2. Odstąpienie Konsumenta od umowy może nastąpić za pomocą formularza odstąpienia udostępnionego w ramach Konta Użytkownika.

§ 11 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w toku rejestracji do Portalu. Podane przez Użytkowników dane w związku z realizacją zawartej umowy, są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz na zasadach przewidzianych w Polityce Prywatności.
 2. Usługodawca informuje o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Usługodawca informuje o dobrowolności podania danych osobowych, jak również o konieczności ich podania w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Treść dokumentu Polityki Prywatności Usługodawca publikuje na stronie internetowej Portalu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Polityki Prywatności.

§ 12 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku gdy:
  • usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • nie jest możliwe korzystanie z oferowanej przez Portal usługi albo występują ku temu przeszkody powodujące znaczne utrudnienia
  - Użytkownik może skierować do Usługodawcy reklamację.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Konta Użytkownika lub w formie zwykłej pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zastrzeżeń zgłaszanych przez Użytkownika. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji lub ich uszczegółowienie, Usługodawca niezwłocznie zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia w trybie, o którym mowa w ust. 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Użytkownika w toku rejestracji.
 5. Rozstrzygnięcie reklamacji jest ostateczne. Reklamacja zgłoszona przez tego samego Użytkownika i dotycząca sprawy uprzednio rozstrzygniętej w trybie postępowania reklamacyjnego zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

§ 13 ZMIANA REGULAMINU

 1. Niniejszym Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej w drodze elektronicznej z Użytkownikiem w zakresie usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Portalu.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Usługodawca zawiadamia o niej Użytkowników, poprzez odpowiedni komunikat przesyłany na Konto Użytkownika, opublikowanie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Portalu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W zawiadomieniu Użytkownik zostanie powiadomiony o prawie wypowiedzenia umowy oraz o trybie skorzystania z tego uprawnienia.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Usługodawcę, który to termin nie może być jednak krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Portalu zmienionej treści Regulaminu, jeżeli Użytkownik nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie treści Regulaminu.
 5. W razie wypowiedzenia umowy przez Użytkownika ze względu na zmianę treści Regulaminu, umowa rozwiązuje się z upływem dnia poprzedzającego wejście w życie zmienionej treści Regulaminu.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 2. Dokonując rejestracji do Portalu, Użytkownik oświadcza, że sformułowania Regulaminu są dla niego jednoznaczne i zostały przedstawione w sposób dla niego zrozumiały. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.